+36 70 651 7639 hello@prtl.hu

adatkezelési tájékoztató

Marketing-tanácsadással kapcsolatos ügyfélérdeklődéshez.

FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK

Érintett: bármely jelen adatvédelmi tájékoztató alapján kezelt személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Személyes adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: az érintett döntésének önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok jelen adatvédelmi tájékoztató szerinti kezeléséhez;

Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése;

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Info tv: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról vagy a helyébe lépő mindenkor hatályos törvény.

 1. BEVEZETÉS

1.1. Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást adjon a marketing-tanácsadással kapcsolatos ügyfélérdeklődés keretében megvalósuló adatkezelésről. Az ügyfélérdeklődésre történő megkeresések megvalósítása a Pertl Petra EV. (1077 Budapest, Rottenbiller u. 7. 2/2/2., továbbiakban: Pertl Petra EV.) meghatározott célja. E cél teljesülése érdekében Pertl Petra EV. adatkezelőként (továbbiakban: Adatkezelő) jár el.

1.2. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztató tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el és kötelezettséget vállal arra, hogy az ügyfélérdeklődés és egyéb marketing célú megkeresések keretében megvalósuló minden adatkezelés megfelel a jelen Tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak.

1.3. Jelen Tájékoztató folyamatosan elérhető a www.prtl.hu weboldalon.

1.4. Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az Info.tv. esetleges módosítása vagy az adatkezelésre vonatkozó új, kötelezően alkalmazandó szabályok megjelenése esetén az azokban foglaltaknak történő megfelelés érdekében jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa, azzal, hogy a módosításról az érintetteket a jelen Tájékoztató 1.3. pontjában jelölt honlapon/honlapokon előzetesen és kellő időben tájékoztatja.

1.5. Adatkezelő elérhetősége:
Név: Pertl Petra EV.
Székhely: 1076 Budapest, Rottenbiller u. 7. 2/2/2.
Nyilvántartási szám: 52597712
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 69030914
Telefonszáma: 06 (70) 651-7639
E-mail: hello@prtl.hu

 1. ALAPELVEK

2.1. Az Érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő az érdeklődő megkeresése kezeli. Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az adatkezelés során Info.tv. és az egyéb hatályos adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak megfelelően, az adatkezeléshez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

2.2. Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának, az adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes.

2.3. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az egyes alprogramok esetében az adatkezelési időtartam eltérhet, az adatkezelés pontos időtartama minden esetben az adott alprogramnál kifejtésre kerül.

2.4. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintett személyével helyreállítható. Az Érintett személyével akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az Adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

2.5. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az Érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

2.6. Személyes adat akkor kezelhető, ha
a. hhoz az Érintett hozzájárul, vagy
b. azt törvény, vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

2.7. Az Érintett személyes adat kezelésére vonatkozó hozzájárulásának minden esetben megfelelő tájékoztatáson alapuló tájékozott belegyezésnek kell lennie.

2.8. Ha a személyes adat felvételére az Érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat – törvény eltérő rendelkezésének hiányában – (1) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy (2) az Adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll továbbra is külön hozzájárulás nélkül, valamint az Érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

2.9. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az Érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése (1) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy (2) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

2.10. Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg.

2.11. Az Érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező, avagy arra jelen Tájékoztató 2.8, 2.9 pontjaiban meghatározottak alapján kerül sor.

2.12. Az Érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről (különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az Érintett személyes adatait az adatkezelő az Érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat). A tájékoztatásnak ki kell terjednie az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

2.13. Az adatkezelőnek meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket a személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

 1. AZ ÉRINTETTEK FELELŐSSÉGE

3.1. Az Érintett szavatol azért, hogy az általa átadott személyes adatok valódiak. A hamis, meghamisított vagy téves adatszolgáltatás miatt keletkezett kárért a hamis, meghamisított vagy téves adatszolgáltatást nyújtó teljes felelősséggel tartozik.

 1. ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK

4.1. Az Érintett kérheti
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – kötelező adatkezelés esetét nem számítva – zárolását vagy törlését

4.2. Az Érintettnek jogában áll továbbá tiltakoznia az adatkezelés ellen. A tiltakozás az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

4.3. Tájékoztatás: Ön tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől az Adatkezelő által kezelt Önre vonatkozó személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, amennyiben van ilyen, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Önnek a kérelmét a jelen Tájékoztató 1.5 pontjában jelölt címe valamelyikére kell eljuttatni. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül közérthető formában – erre irányuló kérelem esetén írásban – adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a naptári évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet még nem terjesztett elő. Ellenkező esetben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

4.4. Helyesbítés: Az Adatkezelő személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll. Amennyiben az Ön személyes adataiban változás következett be kérjük arról az Adatkezelőt a jelen Tájékoztató 1.5 pontjában foglalt címen haladéktalanul értesítse.

4.5. Zárolás: Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

4.6. Törlés: Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha (1) a kezelése jogellenes, (2) Ön kéri, (3) a kezelt adat hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki –, (4) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, (5) törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

4.7. Adatkezelőnek az Ön, jelen Tájékoztató 4.5, 4.6, 4.7 pontjaiban foglaltakra irányuló kérelmének teljesítésére 25 nap áll a rendelkezésére. Amennyiben az Adatkezelő kérelmét nem teljesíti 25 napon belül, írásban közli Önnel az elutasítás indokait.

4.8. Ön jogosult a személyes adatának kezelése ellen tiltakozni, ha
a) a személyes adatok kezelése, vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

4.9. Az adatkezelő a tiltakozást az erre vonatkozó kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Amennyiben az Ön tiltakozása megalapozott volt az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat törli, vagy – amennyiben Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit – zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

4.10. Amennyiben Ön az Adatkezelő tiltakozását illetően hozott döntésével nem ért egyet vagy az Adatkezelő nem tartja be a jelen Tájékoztató 4.10. pontjában foglalt határidőt, akkor Ön a döntés kézhezvételétől vagy annak hiányában a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül a jelen Tájékoztató 5. pontjában meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

 1. JOGORVOSLAT

5.1. Mindenekelőtt, javasoljuk, hogy ha úgy érzi, hogy a személyes adatai nem megfelelően lettek kezelve, akkor – a kialakult helyzet leggyorsabb és legegyszerűbb orvoslása érdekében – jutassa el a sérelmét magában foglaló panaszát az Adatkezelő jelen Tájékoztató 1.5 pontjában foglalt elérhetőségére. Az Adatkezelő a panaszt a lehető legrövidebb határidőben, de legkésőbb 15 munkanap alatt kivizsgálja és a vizsgálat eredményéről Önt tájékoztatja.

5.2. Amennyiben az Adatkezelő az Ön személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével kárt okoz, akkor az okozott kárt megtéríti. Ön a személyiségi jogának megsértése esetén sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet. Amennyiben az Adatkezelő adatfeldolgozó vesz igénybe, akkor felel az általa okozott kárért is. Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok vagy az Érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartás idézte elő.

5.3. A tájékoztatás, helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelme vagy tiltakozása elutasítása, illetve jogainak megsértése esetén Ön jogosult bírósághoz fordulni. Amennyiben az Adatkezelő intézkedésével vagy annak elmaradásával nem ért egyet, az ellen, annak közlésétől vagy a közlésre nyitva álló határidő elteltétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Ön jogosult a bírósági jogérvényesítést a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt megindítani.

5.4. Amennyiben Ön úgy érzi, hogy a személyes adatai kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogai gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

 1. AZ ÉRDEKLŐDÉSSEL KAPCSOLATOS MEGKERESÉS ADATKEZELÉSÉNEK CÉLJA, IDŐTARTAMA, JOGALAPJA, KEZELT ADATOK KÖRE

6.1. Érdeklődéssel kapcsolatos megkeresés

 1. ADATKEZELŐ:
  Pertl Petra EV. (1077 Budapest, Rottenbiller u. 7. 2/2/2.)
  b. Adatkezelési cél: az érintett marketing-tanácsadással kapcsolatos érdeklődése miatti megkeresés és kapcsolattartás.
 2. Kezelt adatok köre: (1) Név (2) cégnév (3) e-mail cím (4) telefonszám
 3. Adatkezelés időtartama:
  Az érintett a „Hogyan tudsz minket elérni?” formanyomtatványon érdeklődését fejezi ki a marketing-tanácsadással kapcsolatban. Az adatkezelő az érdeklődéssel kapcsolatban megkeresi az érintettet 5 munkanapon belül. Adatkezelő az érdeklődéssel kapcsolatos 6.1. pont c. alpontban található adatokat az érintett érdeklődésétől számított 6 hónapig saját szerverein tárolja és kezeli, azt követően törli.
 4. Adatbiztonság

7.1. Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során alkalmazott technikai megoldásokat, alkalmazott informatikai eszközöket aszerint választja meg, hogy – ésszerű korlátok között – a technika mindenkori fejlettségére tekintettel biztosítsa, hogy a kezelt adatokhoz az arra feljogosítottak hozzáférhessenek és a kezelt adatok hitelessége és változatlansága biztosított legyen. E körben az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a kezelt adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférhetőségnek, az adatok jogosultatlan megváltoztathatóságának, továbbításának, nyilvánosságra hozatalának, törlésének vagy sérülésének elkerülésére, illetve megakadályozására.

7.2. Az adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az Érintetthez rendelhetők. Az adatkezelő a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

 1. Sütik (cookie) alkalmazása

8.1. A sütik alkalmazásáról Pertl Petra EV. minden esetben tájékoztatást ad a látogató/érdeklődő részére a honlap első látogatása során, továbbá jelen tájékoztatóban részletes információt és tájékoztatást ad a sütik alkalmazásáról.

8.2. Pertl Petra EV. honlap látogató/érdeklődő részére történő hatékonyabb használata és érdeklődő egyéniesített kiszolgálás érdekében a látogató/érdeklődő számítógépén adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás/ok során visszaolvas. A süti alkalmazása során az adott böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit a sütit kezelő szolgáltatónak ezáltal lehetősége van összekapcsolni a látogató/érdeklődő aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag jelen weboldal tekintetében.

8.3. Pertl Petra EV. az alábbi típusú sütik elhelyezését teszi lehetővé:

8.3.1. a felhasználó által rögzített adatokat tároló sütik („user-input cookies”),

8.3.2. hitelesítési munkamenet-sütik („authentication cookies”),

8.3.3. a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik („user interface customization cookies”)

8.3.4. Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing és hagyományos konverziókövetés programok használatát

8.4. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, a honlaplátogatás során rögzített adatok felhasználásával személyre szabott ajánlatok megjelenítése, remarketing, harmadik fél által üzemeltetett oldalon személyre szabott reklámok megjelenítése, webanalitikai mérések. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

8.5. A prtl.hu honlap meglátogatásakor annak webanalitikai rendszere Google Analytics kezel cookie-t., amelyről részletes tájékoztatás a a www.google.com/analytics és ahttp://www.google.com/intl/hu/policies/ címen érhető el.

8.6. Az elhelyezett sütik az adott böngésző alkalmazás beállítások menüpontja alatt bármikor törölhető, rendszerint az adott böngészők Eszközök/Beállítások menüpontja alatt az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség, továbbá lehetőség van letiltani remarketing hírdetések használatát a Google Hirdetési beállításaiban is.

 

© 2020 PRTL – Positive Creativity | Impresszum | Adatkezelési tájékoztató | Kapcsolat
Call Now Button